Základní poučení uchazeče o zaměstnání

Aktuální formuláře – podpora v nezaměstnanosti 2024

Aktuální verze formulářů pro podporu v nezaměstnanosti, je možné najít i přímo na webu MPSV zde. Žádost o podporu, je možné vyřídit kompletně online (elektronicky, přes internet), nebo na kterémkoliv Úřadu práce.

Dokument „Základní poučení pro uchazeče o zaměstnání“ sestavilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a slouží jako základní informační dokument pro uchazeče o zaměstnání nebo o podporu v nezaměstnanosti. Tento dokument poměrně podrobně shrnuje všechny podmínky, které musí být splněny pro získání podpory v nezaměstnanosti a také všechny pravidla, kterými se musí řídit zájemce o zprostředkování práce na Úřadu práce

Název dokumentu Základní poučení uchazeče o zaměstnání
Verze dokumentu 14 01 01 890
Aktuální verze od 1. 1. 2014
Velikost dokumentu 1657 kB
Počet stran 4
Použití dokumentu
Stažení dokumentu

K zobrazení formuláře potřebujete mít ve svém počítači nainstalovaný program Acrobat reader (doporučená verze je verzi 7.0.8 nebo vyšší). Nebo nějaký jiný program, který umí zobrazit dokumenty ve formátu PDF. Případně si můžete nainstalovat webový prohlížeč Chrome, od společnosti Google, který umí zobrazit PDF dokumenty i bez nainstalovaného programu Acrobat Reader).  Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na webu MPSV.cz na této adrese: http://portal.mpsv.cz/forms  nebo si je vyzvednete na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.

Kompletní text tiskopisu poučení pro uchazeče o zaměstnání:

Základní poučení uchazeče o zaměstnání

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I. Zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami Úřadu práce ČR (dále jen „krajská pobočka ÚP“)

Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem. Při uplatňování práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání je zákonem zajištěno rovné zacházení a zakázána jakákoliv diskriminace. Zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou ÚP je bezplatné.

1. Uchazeč o zaměstnání má právo

 • na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledání vhodného zaměstnání, poradenství a na informace o možnostech zaměstnání a o volných pracovních místech
 • na zvýšenou péči, při zprostředkování zaměstnání, pokud ji z vážných důvodů potřebuje,
 • na pracovní rehabilitaci, je-li osobou se zdravotním postižením,
 • na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek.

2. Vhodným zaměstnáním je zaměstnání,

a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,

c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a

d) které odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání a pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání,

e) které je vykonáváno v rámci veřejně prospěšných prací, pokud odpovídá zdravotní způsobilosti UoZ a délka jeho pracovní doby činí nejvýše polovinu délky stanovené týdenní pracovní doby.

Pro uchazeče o zaměstnání (dále též „UoZ“), který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (dále jen „evidence UoZ “) po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které splňuje podmínky stanovené v písm. a), b) a d), nebo splňuje podmínky stanovené v písm. a), c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby.

3. Zprostředkování zaměstnání provádí kontaktní pracoviště krajské pobočky ÚP (dále též „kontaktní pracoviště KP“). Ke zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce s UoZ vypracovává individuální akční plán (IAP). Obsahem IAP je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění UoZ na trhu práce. Při určování obsahu IAP se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností UoZ. IAP se vypracuje vždy, pokud je UoZ veden v evidenci UoZ nepřetržitě déle než 5 měsíců, nebo pokud o vypracování IAP požádá.

4. O zprostředkování vhodného zaměstnání může fyzická osoba požádat na kontaktních pracovištích krajské pobočky ÚP, v jejímž územním obvodu má bydliště, a to pouze na jednom z těchto kontaktních pracovišť. Žádost musí být podána osobně. Bydlištěm státního občana ČR je adresa místa trvalého pobytu na území ČR. Bydlištěm cizince, který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje. Bydlištěm cizince, který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana ČR, adresa místa trvalého pobytu na území ČR; je-li držitelem modré karty, adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému cizinců.

5. Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti UoZ na kontaktním pracovišti KP, které požádal o zprostředkování zaměstnání, popř. na určeném kontaktním místě veřejné správy. V průběhu vedení v evidenci UoZ může požádat o změnu kontaktního pracoviště v územním obvodu krajské pobočky ÚP. Rovněž může požádat, aby mu bylo zaměstnání zprostředkováno kontaktním pracovištěm KP, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Pokud UoZ nejpozději do 8 kalendářních dnů osobně nebo písemně oznámí změnu bydliště mimo území krajské pobočky ÚP, jeho evidence bude po dohodě s ním převedena na kontaktní pracoviště KP příslušné podle jeho nového bydliště.

6. Fyzická osoba se zařadí do evidence UoZ dnem, kdy osobně podá písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v bodě I/7, nebo činností, které jsou považovány za náhradní doby zaměstnání (bod II/4), zařadí se do evidence UoZ ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.

7. Uchazečem o zaměstnání může být fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není

a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkou tzv. nekolidujícího zaměstnání. Za nekolidující zaměstnání se považuje činnost na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo činnost na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Výkon nekolidujícího zaměstnání nesmí UoZ bránit v poskytování součinnosti při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání,

b) osobou samostatně výdělečně činnou podle § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

c) společníkem společnosti s ručením omezeným, jednatelem společnosti s ručením omezeným, komanditistou komanditní společnosti, ředitelem obecně prospěšné společnosti, organizační složky zahraniční právnické osoby, členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti, členem dozorčí rady obchodní společnosti nebo členem družstva, který mimo pracovněprávní vztah vykonává práci pro společnost (družstvo), za kterou je odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) v nekolidujícím zaměstnání přesáhne polovinu minimální mzdy,

d) fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) v nekolidujícím zaměstnání přesáhne polovinu minimální mzdy,

e) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu, prokuristou nebo likvidátorem, a to v době, kdy tuto činnost vykonává,

f) členem zastupitelstva územního samosprávného celku, který je odměňován jako uvolněný člen zastupitelstva územního samosprávného celku,

g) pěstounem, kterému je vyplácena odměna pěstouna podle § 47j odst. 1 písm. c) a d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí (20 nebo 24 tisíc Kč měsíčně),

h) soudcem, poslancem nebo senátorem Parlamentu, poslancem Evropského parlamentu, prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, předsedou Energetického regulačního úřadu nebo členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra,

i) výdělečně činná v cizině,

j) studentem denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a prezenčního studia na vysoké škole (soustavná příprava na budoucí povolání), s výjimkou studenta, který v posledních 2 letech před zařazením do evidence UoZ získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

8. Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou:

a) je uznána dočasně neschopnou práce,

b) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě,

c) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem nebo je 6 týdnů po porodu,

d) je plně invalidní ve třetím stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek,

e) není způsobilá být účastníkem právních vztahů podle zákona, tj. nemá způsobilost být zaměstnancem.

Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci UoZ je

 • neposkytnutí identifikačních údajů a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • pokud fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou ÚP, nebo zaměstnavatel s ní ukončí toto zaměstnání z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Do evidence UoZ může být zařazena po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zprostředkovaného zaměstnání.

9. Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci UoZ (bod I/7 a I/8) osvědčuje UoZ kontaktnímu pracovišti KP; změny těchto skutečností je povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 8 kalendářních dnů.

10. Uchazeč o zaměstnání je povinen

a) poskytovat kontaktnímu pracovišti KP potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny, zejména

 • projednat doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené kontaktním pracovištěm KP,
 • dostavit se na kontaktní pracoviště KP nebo na určené kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu,
 • sdělit kontaktnímu pracovišti KP, zda je osobou se zdravotním postižením, a dále údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledávání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace,
 • podrobit se v zákonem stanovených případech na žádost kontaktního pracoviště KP lékařskému nebo psychologickému vyšetření,
 • poskytnout součinnost při vypracování IAP, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech stanovených kontaktním pracovištěm KP, a plnit podmínky v něm stanovené,

b) oznámit kontaktnímu pracovišti KP osobně nebo písemně ve lhůtě nejpozději do 8 kalendářních dnů

 • změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci UoZ uvedené v bodě I/7 a I/8,
 • důvody, pro které se nedostavil na kontaktní pracoviště KP nebo na určené kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu,
 • další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci UoZ,

c) oznámit kontaktnímu pracovišti KP výkon nekolidujícího zaměstnání (bod I/7a) bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Ve lhůtě stanovené kontaktním pracovištěm KP je povinen dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.

11. Krajská pobočka ÚP ukončí uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci UoZ

 • dnem, kdy nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci UoZ, které jsou uvedeny v bodě I/7 a I/8 (s výjimkou uznání dočasné pracovní neschopnosti, pobírání peněžité pomoci v mateřství v době před porodem a doby 6 týdnů po porodu), pokud UoZ osobně nebo písemně oznámí tuto skutečnost kontaktnímu pracovišti KP ve lhůtě nejpozději do 8 kalendářních dnů,
 • dnem doručení písemné žádosti UoZ o ukončení evidence UoZ, pokud není dán některý z důvodů pro vyřazení z evidence UoZ,
 • a dále dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence; dnem následujícím po dni úmrtí UoZ nebo po prohlášení UoZ za mrtvého; dnem následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí UoZ do vazby; dnem zařazení do evidence UoZ, pokud bylo dodatečně zjištěno, že UoZ nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů podle zákona nebo dnem pozbytí této způsobilosti.

12. Krajská pobočka ÚP vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence UoZ, jestliže

a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci UoZ a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost nejpozději do 8 kalendářních dnů,

b) UoZ bez vážných důvodů kontaktnímu pracovišti KP

 • neoznámí výkon nekolidujícího zaměstnání (bod I/7a a I/10c) při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti,
 • neoznámí osobně nebo písemně ve lhůtě nejpozději do 8 kalendářních dnů důvody, pro které se nedostavil na kontaktní pracoviště KP nebo na určené kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu,
 • neoznámí osobně nebo písemně ve lhůtě nejpozději do 8 kalendářních dnů další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci UoZ,

c) není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s kontaktním pracovištěm KP při zprostředkování zaměstnání,

d) zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo

e) vykonává nelegální práci.

13. Krajská pobočka ÚP rovněž vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence UoZ, jestliže bez vážného důvodu

a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,

b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci,

c) neplní povinnosti v rekvalifikačním kurzu (neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které provádí rekvalifikaci, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností),

d) odmítne nabídku rekvalifikace, je-li veden v evidenci UoZ nepřetržitě déle než 5 měsíců,

e) neposkytne součinnost při vypracování, aktualizaci a vyhodnocení IAP nebo neplní podmínky v něm stanovené,

f) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nebo psychologickému vyšetření, anebo

g) maří součinnost s krajskou pobočkou ÚP.

14. Za maření součinnosti s krajskou pobočkou ÚP se považuje, jestliže UoZ bez vážného důvodu

a) neplní povinnosti vůči kontaktnímu pracovišti KP, ačkoliv je podle lékařského posudku schopen tyto povinnosti plnit,

b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené kontaktním pracovištěm KP,

c) nedostaví se na kontaktní pracoviště KP nebo určené kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu,

d) nesdělí kontaktnímu pracovišti KP údaje o svých zdravotních omezeních v potřebném rozsahu a zda je osobou se zdravotním postižením, anebo

e) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.

15. Vážnými důvody jsou důvody spočívající v

 • nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
 • nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s UoZ trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
 • místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 • zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s kontaktním pracovištěm KP při zprostředkování zaměstnání,
 • jiných vážných osobních důvodech, např. etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,
 • okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce.

16. Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence UoZ

 • z důvodu uvedeném v bodě I/12 písm. a), b) a d), může být na základě nové písemné žádosti do evidence UoZ znovu zařazen nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne vyřazení z evidence UoZ,
 • z důvodu uvedeném v bodě I/12 písm. e) a v bodě I/13 písm. a) až g), může být na základě nové písemné žádosti do evidence UoZ znovu zařazen nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence UoZ.

II. Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti (dále jen „PvN“) má uchazeč o zaměstnání, který

a) získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“) – tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání,

b) požádal kontaktní pracoviště KP, u kterého je veden v evidenci UoZ, o poskytnutí PvN a

c) ke dni, k němuž má být PvN přiznána, není poživatelem starobního důchodu (včetně předčasného starobního důchodu).

Uchazeč o zaměstnání, kterému v rozhodném období uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na PvN, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců. Tato doba se nevyžaduje v případech, kdy UoZ skončil zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo skončil zaměstnání z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele, nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání.

Do předchozího zaměstnání a doby 6 měsíců se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci UoZ a krátkodobým zaměstnáním (zaměstnání zprostředkované úřadem práce nejdéle na dobu 3 měsíců, které není pro UoZ vhodným zaměstnáním).

2. Nárok na PvN nemá ten uchazeč o zaměstnání,

 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence UoZ zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,
 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence UoZ zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení stanoveného režimu dočasně práce neschopného zvlášť hrubým způsobem,
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek, a tento příspěvek je vyšší než PvN, která by mu náležela; je-li výsluhový příspěvek nižší než PvN, která by mu náležela, náleží PvN ve výši odpovídající rozdílu mezi PvN a výsluhovým příspěvkem,
 • který ke dni, k němuž má být PvN přiznána, vykonává nekolidující zaměstnání (bod I/7a).

3. Rozhodným obdobím pro splnění podmínek nároku na PvN jsou 2 roky před zařazením do evidence UoZ. Jinou výdělečnou činností se rozumí samostatná výdělečná činnost a jiná výdělečná činnost, která je dobou důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

4. Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba

a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,

b) pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,

d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s UoZ trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,

f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost). Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.

5. Uchazeči o zaměstnání, který splnil podmínky nároku na PvN, náleží PvN ode dne podání písemné žádosti o PvN nebo ode dne zařazení do evidence UoZ, pokud o PvN požádá nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností uvedených v bodě I/7 nebo činností, které se považují za náhradní doby zaměstnání (bod II/4).

6. Doba poskytování PvN (podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání

a) do 50 let věku 5 měsíců,

b) nad 50 let a do 55 let věku 8 měsíců,

c) nad 55 let věku 11 měsíců.

Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk UoZ dosažený ke dni podání žádosti o PvN.

7. Výše PvN činí

 • v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u UoZ zjištěn v posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období, nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc, vykonával-li UoZ naposledy samostatnou výdělečnou činnost.
 • 45% po celou podpůrčí dobu, pokud UoZ před zařazením do evidence UoZ bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).
 • v případě, že UoZ splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby, a tato doba byla v rozhodném období dobou poslední, nebo pokud UoZ bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, anebo nelze-li u UoZ stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, činí PvN po dobu prvních 2 měsíců 0,15násobek , další 2 měsíce 0,12násobek, a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o PvN.
 • maximální výše PvN činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o PvN.

8. PvN je splatná po nabytí právní moci rozhodnutí o jejím přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci.

9.PvN se neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou UoZ poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu krátkodobého zaměstnání, podpory při rekvalifikaci, trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává nekolidující zaměstnání (bod I/7a), a dále po dobu vazby.

PvN se rovněž neposkytuje po dobu, za kterou bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné (dále jen „odstupné“), nebo za kterou byla poskytnuta kompenzace. Kompenzaci poskytuje krajská pobočka ÚP uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na PvN, ale nebylo mu ve stanoveném termínu vyplaceno odstupné. Doba posunutí začátku výplaty PvN se u odstupného určí podle počtu násobků průměrného měsíčního výdělku (služebního příjmu), ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného. K případnému navýšení vyplývajícímu z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu se nepřihlíží. Kompenzace se poskytuje za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby, po kterou náleží zákonné odstupné. Výše kompenzace činí 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 15% průměrné mzdy v národním hospodářství, nemůže-li UoZ průměrný výdělek doložit. Výplata kompenzace se provádí jednorázově.

10. Uchazeč o zaměstnání, kterému v rozhodném období neuplynula celá podpůrčí doba a poté získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na PvN po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal dobu důchodového pojištění kratší než 3 měsíce, má nárok na PvN jen po zbývající část podpůrčí doby. Výše PvN se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u UoZ zjištěn v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období.

11. Nárok na PvN zaniká uplynutím podpůrčí doby, ukončením vedení v evidenci UoZ, nebo vyřazením z evidence UoZ.

12. Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti uvedené v bodě II/1, 2, 4, 7, 9 a 10 je UoZ povinen doložit, a to např. evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného výdělku a dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na PvN, dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o získané době důchodového pojištění a o posledním vyměřovacím základu, v případě zaměstnání v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) nebo ve Švýcarsku (dále jen „EU“) formulářem E301 nebo přenositelným dokumentem U1. Změny těchto skutečností je povinen písemně oznámit kontaktnímu pracovišti KP nejpozději do 8 kalendářních dnů.

13. Uchazeči o zaměstnání, který se rozhodl odejít do jiného členského státu EU s cílem hledat si zaměstnání, může být PvN exportována za podmínek stanovených v Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a Rady ES č. 1408/1971 (koordinační nařízení na úseku PvN).

14. Uchazeč o zaměstnání je povinen vrátit PvN nebo její část

 • bylo-li příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení jeho pracovněprávního vztahu je neplatné a tento vztah trvá i nadále, popř., že výkon jiných výdělečných činností bránících zařazení do evidence UoZ neskončil,
 • bylo-li kontaktním pracovištěm KP dodatečně zjištěno, že mu byl přiznán starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejde-li o osobu schopnou výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek nebo mu byly poskytovány dávky nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou UoZ poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání,
 • pokud mu jeho zaviněním byla PvN přiznána a poskytována neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, zejména proto, že zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost.

15. Zjistí-li se dodatečně, že PvN byla UoZ neprávem odepřena nebo přiznána anebo poskytována v nižší částce, než v jaké náležela, anebo přiznána od pozdějšího dne, než od kterého náležela, dodatečně se přizná nebo zvýší a doplatí. Obdobně se postupuje, bylo-li příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení pracovněprávního vztahu nebo jiného pracovního vztahu je neplatné. Nárok na dodatečné poskytnutí PvN nebo jednotlivých splátek zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého náležela, nebo splátky měly být poskytnuty.

16. Krajská pobočka ÚP ve věci nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a poskytnutí kompenzace rozhoduje ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tiskopis: 14 01 01 890
Platnost tiskopisu od 1. 1. 2014.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka pro začínající podnikatele. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka na směnku bez poplatku předem ihned na ruku. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Základní poučení uchazeče o zaměstnání

Diskuse: 3
 • lubos

  pracoval jsem v zahranici mam narok na podporo v nezamnestnanosti

 • Custom avatar Helča

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak dlouho mohu být vedena v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Existuje nějaké časové omezení? Předem děkuji za odpověď Helča

 • Custom avatar Martina

  Dobrý den, měla bych dotaz k vyplnění formuláře Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání). Zajímaly by mě na tomto formuláři dva řádky a to:
  1) Vykonává (vykonával/a) práci ode dne………….

  2) který/á byl/a uzavřen/a od …………. do………………..

  bod 1: dala bych datum od kdy je pracovník ve firmě zaměstnán (např: 5.5.2015)
  bod 2: se vyplňuje datum podpisu DPP (např: 3.1.2017 do 31.12.2017)

  A ještě jestli si tyto dva řádky může žadatel vyplnit sám, nebo musí mít od zaměstnavatele celý formulář vyplněn. Děkuji. Martina

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...
 • Zbyněk Hlavatý: Dobrý den, od 1 října jsem bez práce a bez možnosti čerpat podporu v nezaměstn...
 • Otakar: Dobrý den, pobiram důchod 7500,- , ubytovna mně stoji 7000, -. Chci se zeptat jes...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Důchody by se měly vyplácet v sudé dny mezi 6. a 14. dnem v měsíci, změna by m...