Mateřská 2024

Čeká vás radostná událost v podobě narození dítěte? Zjistila jste, že jste těhotná, a chtěla byste vědět, na jaké peníze budete mít nárok během mateřské dovolené? Připravili jsme pro vás podrobný souhrn všech užitečných informací na téma mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství. V textu jsou zohledněny aktuální informace platné pro rok 2024. Jaká bude vaše mateřská, si pak můžete sami spočítat: kalkulačka mateřská dovolená pro zaměstnance v roce 2024 nebo kalkulačka mateřská dovolená pro OSVČ v roce 2024.

Kolik bude mateřská v roce 2024?

Od 1. 1. 2024, se mění podmínky pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (zvyšují se redukční hranice). Maximální mateřská, může být až 53 910 Kč za měsíc (za 30 dní).

V roce 2024, by se také měla zvyšovat i rodičovská (rodičovský příspěvek bude 350 000 Kč).

Spočítejte si, kolik bude mateřská od ledna 2024:

Kdo má nárok na mateřskou dovolenou

Mateřská dovolená (resp. PPM  – peněžitá pomoc v mateřství) je dávka, kterou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Je to dávka spadající do systému nemocenského pojištění. Na rozdíl od rodičovského příspěvku, na který má nárok skoro každý, komu se narodí dítě, na mateřskou je nárok jen v případě, že bylo hrazeno nemocenské pojištění – týká se to tedy:

 • Zaměstnanců, za které nemocenské platí zaměstnavatel (výjimkou může být například dohoda o provedení práce, kde měsíční příjem nepřesáhl 10 000 Kč)
 • OSVČ, kteří si sami platí nemocenské pojištění (nemocenské pojištění je pro OSVČ na rozdíl od sociálního a zdravotního jen dobrovolné)
 • Studentů – pokud nastoupí po úspěšném ukončení studia, do zaměstnání, pak může vznikat nárok na PPM, podobně jako u ostatních zaměstnanců

Základní podmínky pro nárok na mateřskou jsou tyto:

 • Zaměstnanec i OSVČ musí mít v předchozích 2 letech (počítá se od data nástupu na mateřskou) placeno nemocenské pojištění alespoň 270 dní (doba placení nemocenského může být přerušovaná)
 • OSVČ navíc musí splnit podmínku, že nemocenské muselo být placeno nejméně 180 dní v posledním roce (počítá se od data nástupu na mateřskou)
 • Student musí splnit podmínku úspěšného absolvování studia, a následný vznik účasti na nemocenském pojištění

Nárok tedy nemají třeba nezaměstnaní, za které stát v době evidence na úřadu práce neplatí nemocenské pojištění. Nezaměstnaná žena, může mít nárok na PPM, jen do 180 dní od skončení zaměstnání (ochranná doba)

Kolik je mateřská dovolená 2024

To, kolik je mateřská dovolená v roce 2024 se počítá z denního vyměřovacího základu. Ten se stanoví jako součet všech příjmů v rozhodném období (posledních 12 měsíců), vydělený počtem započitatelných dní. Zjednodušeně tedy při průměrné hrubé mzdě 35 tisíc korun měsíčně bude denní vyměřovací základ 1150,68 Kč ((35000*12)/365).

Tento denní vyměřovací základ se pak pro další výpočet redukuje – jsou stanoveny 3 redukční hranice. Jejich výše se od 1. 1. 2024 změnila (došlo k drobnému navýšení):

 • z částky do 1 466 Kč se počítá 100 %
 • z částky od 1 466 Kč do 2 199 Kč se počítá 60 %
 • z částky od 2 199 Kč do 4 397 Kč se počítá 30 %
 • z částky nad 4 397 Kč se už nic nezapočítává

Výsledkem tohoto výpočtu je pak redukovaný denní vyměřovací základ – při hrubé mzdě 35 tisíc korun měsíčně by to bylo 1151 Kč. Výsledná výše peněžité pomoci v mateřství by pak byla 70% z této částky, tj. 806 Kč denně, což odpovídá částce 24 180 Kč měsíčně (30 kalendářních dní) a celkové částce 157 976 Kč (196 dní – což je maximální délka mateřské při narození jednoho dítěte).

Začátek mateřské dovolené – termín nástupu na PPM

Mateřská dovolená, začíná už před porodem. Běžný termín nástupu na PPM, je v období od začátku osmého týdne  do začátku 6 týdne, před očekávaným termínem porodu.

Někdy to ale se začátkem mateřské může být i jinak – pokud dojde k předčasnému porodu (před výšeuvedeným termínem), tak mateřská začíná porodem. Jedná-li se o převzetí dítěte do péče, tak mateřská začíná dnem, kdy je dítě převzato do péče. Pro muže je omezení a na PPM je nárok až od začátku 7 týdne po porodu.

Mateřská dovolená – ochranná lhůta

Ochranná lhůta pro nárok na mateřskou dovolenou je stanovena na 180 dní. Pokud tedy žena přišla během těhotenství o práci, ale na mateřskou dovolenou nastoupí do 180 dní od ukončení pracovního poměru, na mateřskou dovolenou mít nárok bude (pokud jsou splněny i další podmínky – především pak celková doba účasti na nemocenském pojištění).

Obdobně je to i u OSVČ. Pokud si OSVČ několik měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou neplatí nemocenské pojištění, ale splní podmínku, že během 12-ti měsíců před nástupem odvedla nemocenské alespoň za 180 dní, pak bude mít nárok na mateřskou také.

Podobné je to i při nástupu na mateřskou, bez předchozího zaměstnání – třeba po skončení školy. I pro studenty platí ochranná lhůta 180 dní od úspěšného ukončení studia. Nadále ale platí podmínka minimální doby pojištění. Pokud by ale žena nastupovala na mateřskou ještě během studia (před tím než bylo dokončeno), nebo po jeho skončení, kdy ale během studia nikdy nepracovala a nebyla tak nemocensky pojištěna, nárok na mateřskou mít nebude. Bude tedy dostávat jen rodičovský příspěvek).

Peněžitá pomoc v mateřství a OSVČ

Na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok nejenom zaměstnanci, ale i OSVČ. U OSVČ je nutnou podmínkou to, že si musí dobrovolně platit nemocenské pojištění. Zatímco u zaměstnance postačí, pokud v rozhodném období (poslední 2 roky) byl alespoň 270 dní zaměstnaný (zaměstnavatel za něj platil nemocenské pojištění), u OSVČ je tady ještě jedna podmínka.

OSVČ musí kromě toho splnit i podmínku 180 dní placení nemocenského pojištění v předchozím roce před nástupem na mateřskou dovolenou.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je v roce 2024 částka 216 Kč měsíčně. Pokud si budete platit jen toto minimální nemocenské pojištění, bude vaše mateřská velmi nízká.

Nemocenské pojištění ve výši 216 Kč měsíčně odpovídá dennímu vyměřovacímu základu 263,01 Kč (je to podobné, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 8 000 Kč měsíčně), tj. výsledná mateřská by byla cca 185 Kč denně, tj. 5 550 Kč měsíčně. Pokud by chtěla mít OSVČ nějakou „rozumnou“ mateřskou, musela by si na nemocenské pojištění platit vyšší částku.

Maximální výše nemocenského pojištění u OSVČ je 2,7% z vyměřovacího základu (pozor ale na to, že maximální možná výše nemocenského pojištění je navázána na odvody na sociální pojištění, není tedy možné mít vysoké nemocenské pojištění a platit jen minimální sociální pojištění).

Pro maximální možnou mateřskou v roce 2024 (maximální mateřská je ve výši 1 797 Kč za jeden den, tj. cca. 53 910 Kč), by bylo nutné platit nemocenské pojištění ve výši cca 2 800 Kč měsíčně (současně by ale bylo nutné platit i adekvátně vysoké sociální pojištění – cca 39 000 Kč měsíčně).

Mateřská dovolená bez předchozího zaměstnání

Mateřská dovolená (PPM, Peněžitá pomoc v mateřství) je dávka vyplacená z nemocenského pojištění. Nárok na ni tedy mají zaměstnanci, za které platí nemocenské pojištění zaměstnavatel. Nebo také OSVČ, kteří si nemocenské pojištění platí sami (u OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné). Jak je to ale v ostatních případech?

Mateřská dovolená u nezaměstnaných – za nezaměstnané (kteří jsou evidováni na úřadu práce) stát nemocenské pojištění neplatí. Nezaměstnaný tedy nemá možnost získat peněžitou pomoc v mateřství. Pouze v případě, že by nástup na mateřskou spadal ještě do ochranné lhůty (viz výše). Pak by i nezaměstnaná měla nárok na mateřskou dovolenou, v opačném případě se začíná pobírat rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je od 1.1.2024 ve výši 350 000 Kč. Bez nároku na mateřskou (nebo bez doložení příjmu otce dítěte), je maximální měsíční výše rodičovské, „jen“ 13 000 Kč.

Mateřská dovolená hned po škole – trochu jiná situace platí, pokud žena nastoupí na mateřskou ihned po škole. Doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole je považována za soustavnou přípravu na budoucí zaměstnání. Pokud bylo toto studium úspěšně ukončeno, vzniká nárok na mateřskou dovolenou. I zde pak platí ochranná lhůta, pokud mateřská dovolená začne do 180 dní od úspěšného ukončení studia, je nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Mateřská dovolená jak o ni žádat

Žádost o mateřskou se zpravidla vyřizuje prostřednictvím ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vystavuje lékař na základě předpokládaného termínu porodu (na mateřskou dovolenou se nastupuje obvykle v rozmezí 6 – 8 týdnů před termínem porodu, výjimkou mohou být riziková těhotenství, kdy skutečné mateřské dovolené zpravidla předchází ještě dočasná pracovní neschopnost).

Zaměstnavatel pak k žádosti o PPM, vystavuje podklady pro stanovení nároku na dávku (informace o denním vyměřovacím základu a dalších skutečnostech). Zaměstnavatel uvádí započitatelné příjmy v rozhodném období, tak aby bylo možné vypočítat výši mateřského příspěvku. Příslušné formuláře jsou k dispozici online na stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), nebo je mají k dispozici lékaři.

Mateřská dovolená a přivýdělek

I na mateřské dovolené si můžete přivydělat peníze. Podobně jako u rodičovské dovolené, i na té mateřské má žena možnost získat přivýdělek. Možnost přivýdělku na mateřské je ale více omezená. Je to dáno tím, že peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění (na rozdíl od rodičovské, což je sociální dávky).

Při práci během mateřské je nutné dodržet základní pravidla. Mezi ně patří mimo jiné i to, že pracovat je možné nejdříve po skončení 6 týdne po porodu. Pokud by žena chtěla pracovat pro stejného zaměstnavatele (u kterého pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou), je nutné uzavřít novou smlouvu. Není možné pracovat na základě stejné smlouvy, na kterou je vyplácena PPM. Podobné omezení platí i pro možnost práce pro OSVČ. Pokud by OSVČ chtěla pracovat i během mateřské dovolené, nesmělo by se jednat o stejnou činnost, za jakou si platila nemocenské pojištění.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka 10000 ihned. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka ihned před výplatou. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuse: Mateřská 2024

Diskuse: 220
 • Custom avatar Andrea

  Dobrý den,

  v květnu 2016 jsem nastoupila do nového zaměstnání, v polovině srpna 2016 jsem musela jít ne neschopenku kvůli rizikovému těhotenství. Lámu si hlavu, zda se nemocenská do té lhůty 270 dnů počítá či nikoliv?
  Taktéž by mě zajímalo, zda se bude posuzovat nárok na PPM ještě z předchozího zaměstnání, kdybych se u toho posledního zaměstnavatele nevešla do té lhůty 270 dní?
  Předem moc děkuji za odpověď.

 • Custom avatar pavlína

  Dobrý den, chtěla bych se optat na PPM a rodičovský příspěvek – pokud bych otěhotněla a během toho přišla o práci, mám nárok na PPM? Odpracovány 2 roky v kuse mám (i více), bohužel mám v zaměstnání momentálně smlouvu na dobu určitou. Měla bych pak nárok na rodičovský příspěvek a možnost zvolit si délku rodičovského příspěvku? Děkuji za odpověď

 • Custom avatar Alica

  Dobrý deň,
  chcela by som sa spýtať, či sú určené ešte nejaké ďaľšie podmienky pre čerpanie materskej dovolenky, pokiaľ človek nie je Čech (ako napríklad trvalý pobyt v ČR)?

 • Jana

  Dobrý den,
  s přítelem se chceme v září vrátit z Anglie do ČR. Pokud bych, krátce po návratu do ČR nebo před návratem, otěhotněla, měla bych nárok na peněžitou pomoc v mateřství a poté na mateřskou dovolenou? A v jaké výši?
  V Anglii pracujeme dva roky.
  Děkuji

 • Custom avatar Zdenka

  Dobrý den. Teď budu ve 4 měsíci a chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na mateřskou. Odpracovaných 270 dní mám, ale během té doby jsem byla nemocná, třeba na operaci se žlučníkem a od začátku těhotenství jsem na rizikovém těhotenství.
  Moc vám děkuji

 • Custom avatar Zuzana

  Dobrý den,
  můj dotaz je ohledně peněžité pomoci v mateřství (PPM). V současnosti jsem na rodič.dovolené s 1.dítětem. PPM pro 1.dítě se mi počítala ze mzdy od zaměstnavatele (smlouva na dobu určitou, která skončila v době pobírání PPM). Nyní jsem OSVČ. Protože pobírám rodič.příspěvek, mám OSVČ jako vedlejší činnost. Podmínky pro PPM na 2.dítě – 180 a 270 dní splňuji. Platím si nemoc.pojištění ve výši 311 kč (více zatím platit nemůžu, dosud nemám spočítané zálohy na soc.pojištění). PPM se mi bude tedy počítat z příjmů z OSVČ? Už ne ze zaměstnání, i kdybych plynule navázala novou mateřskou na rodičovskou? Příjmy z OSVČ budu mít cca 25 tis. Kč/měsíc. Předpokládám, že po podání přehledu o příjmech z OSVČ za rok 2016 na OSSZ, se mi asi zpětně doměří zálohy. Stane se tedy mé podnikání od 1.1.2017 hlavní činností a budu si tedy moct zvýšit odvody na nemoc.pojištění na vyšší hranici? Samozřejmě s ohledem na výši záloh na OSSZ. Zvažuji, co bude pro mě nejvýhodnější. Je možné si po porodu zase na nějakou dobu zrušit placení nemoc.pojištění a před dalším porodem zase začít platit?
  Děkuji Vám za odpověď.
  Zuzana

 • Custom avatar MARGITA WOZNICOVÁ

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat.
  cera studuje a pobírá syrodčí důchod ,bude mít dítě v květnu.pak bude studovat indivudálně.budemít nárok na mateřskou,.pomoc v mateřství .nebo s čeho se počítá mateřská.(BUDE MÍT MATEŘSKOU 4 ROKY.)JAK SE TO TED URČUJE.Děkuji za odpověd.
  Woznicová

 • Custom avatar Aneta

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat.

  téměř dva roky pracuji v Rakousku. Nyní jsem v 6. týdnu těhotenství. K lékaři (vyšetření, gynekologie) chodím v ČR.
  Má práce je fyzicky náročná, tak nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Můj zaměstnavatel i po oznámení práci neulehčil, a tak chodím téměř každý den na min. 10 hodin do práce.
  jaké mám možnosti?
  Je jediný východisko výpověď?
  Uznají v Rakousku i neschopenku z Čr?
  Bojím se každý den, že se něco stane s miminkem.
  Děkuji Aneta

 • Custom avatar Míša

  Dobrý den,
  chci se zeptat jak budu mít nárok na mateřskou, protože je mi to trochu nejasné. Dočetla jsem se, že je ochranná lhůta 180 dní a pokud žena nastoupí v této době na mateřskou, bude na ní mít nárok, ale zase jsem se dočetla, že pokud je před mateřskou žena na podpoře, tak na ní nárok nemá. Jsem zaměstnaná na dobu určitou, smlouvu mám do konce června 2017. Pokud mi zaměstnavatel smlouvu neprodlouží, jaký je postup? Mám se přihlásit na pracovní úřad a pobírat podporu v nezaměstnanosti? A budu mít pak nárok na mateřskou? Termín porodu mám 15. prosince 2017.
  Děkuji moc za informace.

 • Custom avatar Vojta

  Dobrý den,
  s přítelkyní jsme odjeli pracovat do zahraničí (EU),kde jsme byli oba řádně vedeni v zaměstnaneckém poměru (zdravotní a sociální hrazeno zaměstnavatelem) a po 17 měsících v zahraničí se vracíme zpět do ČR. Očekáváme přírůstek do rodiny a moje otázka se týká nároku na PPM a jejího výpočtu. Tedy pokud se PPM vypočítává za posledních 12 měsíců, započítá se příjem ze zahraničí+příjem, který má odteď v ČR až do nástupu na mateřskou?
  Předem děkujeme za odpověď.

 • Lenka

  Dobrý den, chci se zeptat zda mám nárok na PPvM. Jsem studentkou SŠ, kdy mám ukončeny 4 ročník studia a zrovna dělám maturitu. Na gynekologii mi vypsali nástup na mateřskou od 2.5.2017, a ve škole mi dali potvrzení o studiu a žádost o dávku PPvM, kdy prý při době studia mám nárok dávku pobírat v nějaké dané výši. Na této stránce máte výše uvedené informace, o tom že když je během těhotenství studium, tak se to bere jako příprava na budoucí zaměstnání a je tam dána určitá částka v tomto případě. Termín porodu mám 13.6. 2017. Děkuji Vám.

 • Custom avatar Danka

  Dobry den.
  Chcela by som vediet ci mam narok na matersku dovolenu.
  Otehotnela som minuleho roka v 11 mesiaci a hned som nastupila na rizikove tehotenstvo od tej doby poberam nemocensku davku..
  Ale kedze som slovenka a minuleho roka som pracovala iba 11 mesiacov stoho bolo 5mesiacov na zmluve a zvysok na dohode…
  A teraz neviem ci namatersku dovolenu budem mat narok a ako to chodi s cudzincami

 • Custom avatar Michaela

  Dobry den, chtela bych vas pozadat o radu. Byla jsem zamestnana do zari 2016 tri roky v kuse u jednoho zamestnavatele. Poté jsem byla do ledna 2017 hlasena na uradu prace. Nyni jsem nezamestnana v domacnosti a pojisteni si platim sama. Chteli by jsme s pritelem miminko tak bych se chtela zeptat zda mam narok na nejake davky v materstvi.Predem dekuji za odpoved.

 • Custom avatar Simona

  Dobry den , chcem sa popytat .Od 1.7 2016 mi zacala pracovna zmluva v CZ a prave mi zmluva skončila zamestnavatel mi ju nepredlžil nečakane som otehotnela a musela som nastupit na marotku .tak neviem ako mam dalej postupovat kedže mam skončenu pracovnu zmluvu a termin porodu mam 19.7 .2017 že či budem mat narok na matersku a ci budem vlastne poistena kedže mi zmluva skončila .Pracovala som pod firmou nie pod agenturou .

  Vopred dakujem za vašu odpoved .

 • Custom avatar Veronika

  Dobrý den,mám dotaz.V červnu 2017 jsem úspěšně ukončila střední odbornou školu výučním listem a v září 2017 čekáme první miminko.Mám nárok na mateřskou dovolenou? Brigádu jsem během studia žádnou neměla.Kdybych měla nárok,tam kde to mám vyřídit? Děkuji Klimková

 • Custom avatar Jůlie

  když bude chodit 3-leté dítě do školky ztratím mateřskou děkuji za odpověd

 • Custom avatar Zlata

  Dobrý den. Jsem teď cca měsíc na Úřadu práce, a dozvěděla jsem se, že jsem těhotná. Předtím jsem pracovala 2 roky, než jsem nastoupila na Úřad práce. Chci se zeptat, zda mám nárok na Mateřskou podporu? Děkuji za odpověď

 • Custom avatar Niki

  Dobrý den,

  ke konci srpna mi skončila zkušební doba. 3 dny před tím jsem vážně onemocněla a PN trvá (zaměstnavatel mi zjevně PP neukončil, jsem tedy již za zkušební dobou).
  Dal mi však „ultimátum“, že mi bude tolerovat jen 14 dnů PN, což v mém případě vzhledem k vážnosti nemoci bude těžko možné a má PN se protáhne swpíše na několik měsíců. Pokud se dohodneme na končení pracovního poměru, automaticky přejdu pod PSSZ, která dávky nemocenské vyplatí.
  Muj hrubý příjem je 30.000 hrubého – bude se mi nemocenská tedy počítat z tohoto příjmu?
  (Předtím jsem byla na ÚP cca 3 měsíce a od začátku roku 2017 předtím pracovala cca necelé 3 měsíce).
  Zároveň bychom s manželem chtěli miminko. Jak by se v tomto případě počítala mateřská?
  Děkuji moc za zodpovězení a přeji fajn den!

 • Custom avatar Katka

  Dobrý den. Měla bych dotaz ohledně mých nároků na peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Těhotná zatím nejsem, ale již plánujeme a chtěli bychom mít přesné informace na co máme nárok. Já jsem studentka 5. ročníku vysoké školy a v červnu 2018 budu ukončovat studium jako Ing. Po dobu vysoké školy mám stálé brigády formou DPP. Přítel již normálně vydělává cca 8 let. Dočetla jsem se, že se mateřská dá pobírat pokud bych měla ukončené studium. Nebo je pro nás výhodnější pobírat peněžitou pomoc v mateřství na otce dítěte (jak to vlastně funguje) ? Zároveň bych ještě ráda věděla, jestli při těhotenství a případně poté na rodičovské dovolené bych si mohla přivydělávat stále na DPP, kterou mám teď. Děkuji moc za odpověď.

 • Custom avatar Marie

  Dobrý den chci se zeptat jestli budu mít nárok na mateřskou u předchozího zaměstnání jsem poctivě pracovala tři roky a kvůli stěhování jsem musela skončit a nastoupit do jiného zaměstnání 31.10 jsem skončila a dobové práce nastoupila další den 1.11 2018 takže jsem nebyla na úřadu práce. Ale jelikož jsem otěhotněla v prosinci a zaměstnavatel mi v dubnu neprodloužil smouvu. Od března jsem na neschopence. Budu mít nárok i když jsem dá se říct tři a půl roku pracovala ? Děkuji

 • Custom avatar Vítková Miluše

  Dobrý den, dceři skončil pracovní poměr na dobu určitou během čerpání mateřské na 1. dítě v červnu 2018. Malému je 1,5 roku a nyní je znovu těhotná. Dítě se má narodit v květnu 2019. Má nárok na mateřskou a mateřský příspěvek, nebo co musí splnit aby nárok měla?

  Děkuji moc Míla

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Vyhledávání
Poradna a diskuze
 • Lucka: Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc, na co bych měla nárok jako matka sa...
 • Lucie: Dobrý den, chci se zeptat, syn ukončil dohodou zaměstnání 30.4. a 7.5. se evidov...
 • Vrba Ladislav: nabídnout nejrychlejší pujcky. Žádat mužete od 30 000 Kc do 500 000 000 Kc. Spl...
 • Opolková M.: člověk, který nezvládá například návštěvy lékaře, koupání, vycházky, m...
 • Jana Králová, Sociální dávky 2024: Paušální náklady na pevná paliva, jsou stanoveny v paragrafu 25, odstavec 1, pí...
 • Műllerová Věra: Dobrý den, pokud někdo dostává příspěvek na bydlení, žije sám, topí pevn...
 • Miloš Peřina: Dobrý den, žiji sám a pobírám příspěvek na bydlení. Byl js...